سیستم الکتروفورز یکپارچه

سیستم الکتروفورز یکپارچه

SB-14001

شرح